Dakwerken Jacobs

De kleren maken de man … het dak de woning!

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behouden uitdrukkelijk andersluitend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 2 maanden geldig. Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs BTW werd overeengekomen
 3. Meerwerken,d.w.z werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, alsook niet gekende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, worden steeds uitgevoerd aan uur prijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
 4. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer JACOBS tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a studies, plannen, documenten, schetsen, stalen enz. Deze technische informatie wordt ten minste 5 werkdagen voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelde(bv architect).Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd worden, zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebrek hieraan kan JACOBS niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding.
 5. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden(meer dan 15 min)zullen worden aangerekend. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.
 6. De goederen blijven eigendom van JACOBS zolang de factuur m.b.t deze goederen niet werd betaald.
 7. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 8. Tenzij het anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan JACOBS, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard.
 9. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan JACOBS, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.
 10. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrekige verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 11. De prestaties worden gefactureerd d.m.v. een voorschotfactuur 1 week voor de aanvang der werken, en daarna naargelang de vooruitgang der werken en door de eindfactuur bij de beëindiging van de werken, tenzij het anders werd overeengekomen in een bijkomend contract. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst worden betwist bij aangetekend schrijven.
 12. Onze voorschotfacturen zijn betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum, de overige facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij het anders bedongen in een schriftelijke overeenkomst. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden is een rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,5% per maand tot datum van de effectieve betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12% van het nog verschuldigde bedrag.
 13. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt JACOBS zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door ons. JACOBS bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw worden aangevat, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer JACOBS door deze schorsing schade lijdt(zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dien te vergoeden. Desgevallend kan JACOBS het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 16.
 14. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAANVERHUUR

 1. Voor kraanwagen met bestuurder en gereedschap, wordt een vaste prijs gehanteerd, vacuüm zuiger voor glas worden op aanvraag meegebracht.
 2. De KM vergoeding loopt vanaf vertrek tot aankomst loods JACOBS.
 3. De klant wordt verantwoordelijk geheugen indien werken op locatie niet kunnen uitgevoerd worden door omstandigheden die niet veroorzaakt zijn door JACOBS, voor de aangevraagde werken en toestellen zal een forfait verrekend worden + de KM vergoeding. Het annuleren van werken gebeurt uiterlijk 3 dagen voor datum, zo niet wordt het startbedrag aangerekend aan de klant.
 4. De werkuren beginnen te lopen na aankomst op de werf, of na ophalen van gevraagde toestellen of werktuigen tot het terug afleveren hiervan, vertragingen op de werf en wachturen (niet veroorzaakt door JACOBS) worden doorgerekend.
 5. De weg naar de bouwwerf dient verhard en stabiel te zijn, alsook de plaats waar de werken uitgevoerd moeten worden, de klant vergewist zich van de aanwezigheid van holtes onder het terrein, zijde bijvoorbeeld, waterputten, rioleringen, mazouttanks etc. op de werklocatie. Indien de steunpunten van de kraan op het voetpad, bermen of andere oppervlakten moeten geplaatst worden en deze lopen daardoor schade op, kan JACOBS hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden, dit is voor rekening van de opdrachtgeven.
 6. De standplaats van de kraanwagen moet voldoende groot zijn, aangepast aan de uit te voeren werken, d.w.z. minimum 15 meter lang en 4 meter breed en maximum 15 meter land en 10 meter breed. Doorrijhoogte voor bruggen en tunnels is minimum 4 meter.
 7. Indien werken op de openbare weg, dient de klant de nodige vergunningen als ook de parkeerverboden aan te vragen, afsluiten van straten of het blokkeren van de openbare weg is eveneens ten laste van de klant. Tussenkomsten van de politie worden door de klant opgelost, boeten en gerechtskosten worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
 8. Werken worden uitgevoerd volgens instructies en is de verantwoordelijkheid van de klant.
 9. Voor zwaardere glasramen staan de latten het best langs buiten of worden reeds in het kader geplaatst.
 10. Extra countergewicht voor het plaatsen van grote glasramen met een evenaar dienen op voorhand aangevraagd te worden, het gewicht van de te hijsen stukken wordt gemeld.
 11. JACOBS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen aan glas en andere materialen als ook voor de omgevingselementen of personen tijdens het uitvoeren van de werken.
 12. De klant wordt geacht voldoende verzekerd te zijn, die voldoende dekking biedt bij het uitvoeren van deze activiteit.
 13. Indien de werken door omstandigheden uitzonderlijk zijn en JACOBS stelt dit op locatie in vraag, dient de klant expliciet te melden in een geschreven verklaring via SMS, mail of fax, dat de werken alsnog moeten doorgaan. JACOBS kan dan in geen geval verantwoordelijk geacht worden.
 14. De betaling gebeurt binnen de 30 kalenderdagen na facturatie in Ninove, facturen zullen vanaf vervaldag van rechtswege zonder aanmaning recht geven op een nalatigheidsintrest van 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de factuur, met een minimum van 75 €. Betwistingen van de factuur gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na facturatiedatum, indien nodig enkel rechtsgeldig te verrichten via een gemotiveerd aangetekend schrijven.
 15. Enkel vredegerechten van Ninove en de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Vraag vrijblijvend een offerte

Contactgegevens

Linkebeek 13 - 9400 Ninove

054 32 39 60 / 0476 22 36 71

i

BTW BE 0422641965

koen.faveyts@telenet.be